(၁) မိမိမသိေသာ ( ႏိုင္ငံၿခားသား / ၿမန္မာၿပည္သား ) သူမ်ား၏ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ မဆိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ားအား လက္ခံေၿဖဆို ၿခင္းမၿပဳရန္။
( မိမိအား ခုတံုးလုပ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အၿမတ္ထုတ္ၿခင္းခံရႏိုင္သည္။ )
(၂) မိဘမ်ားအေနၿဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီႏွင့္ အတိုက္အခံ မၿပဳရ၊ ၄င္းတုိ ့၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အား လက္ခံရမည္။
(၃) မိဘမ်ားအေနၿဖင့္ၿပိဳင္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒမဲ့ ၀င္ေရာက္စြက္္ဖက္ေၿပာဆုိၿခင္းမၿပဳရ ။
(၄) ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားသည္ ေဂါက္သီးအားကစားသမား တစ္ဦး လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ အ ခ်က္မ်ားအားသိရွိနားလည္ၿပီးၿဖစ္ရမည္ ။
(၅) ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားသည္ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ၿဖင့္ အဖြဲ ့အစည္း စိတ္ဓါတ္ အၿပည့္ ထားကာ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္၏ ခရီးစဥ္စီမံခ်က္အတိုင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ။
(၆) ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားသည္ မိမိသြားေရာက္ရမည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရာသီဥတု ၊ အခ်ိန္ ကြာၿခား ခ်က္ ၊ အစားအေသာက္ ၊ ဓေလ့ထံုးစံ ၊ ႏိုင္ငံေရးအေၿခအေန တို ့အား ဖတ္ရွဳေလ့လာၿပီးၿဖစ္ရမည္ ။
(၇)ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ကြင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားေလ့လာဖတ္ ရွဳၿပီး ၿဖစ္ရမည္။ မသိေသးပါက ရွာေဖြေမးၿမန္းထားရမည္ ။
(၈) မိမိအမွတ္တမဲ့ ေဆာင္ရြက္မွ ုမ်ားသည္ မိမိအဖြဲ ့အစည္း၊ တိုင္းၿပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးတို ့၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ထိ ခိုက္ႏိုင္ သည္ကို ၾကိဳတင္တြက္ဆထားရမည္။


Cup History


အာရွေဒသတြင္ အေပ်ာ္တမ္းေဂါက္သီးဖလား Amateur Cup ပြဲစဥ္မ်ားအနက္ ေရွးအက်ဆုံး သည္Challenge Cup ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ၂၀ရာစုႏွစ္အေစာပုိင္းကစတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ သမုိင္းေၾကာင္း ခုိင္မာေသာ Challenge Cup ဟုလည္း ဆုိရေပမည္။ ေဂါက္သီးဟူသည္ အၿမဲမျပတ္ ၾကဳိးစားေလ့လာေလ့ က်င့္ေနရျခင္း ျဖစ္ေပရာ ေဂါက္သီးတြင္ ေအာင္ျမင္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေစဖို႔ ဘ၀ကုိပင္ ေဂါက္သီးတြင္ ျမႈပ္ႏွံထားရန္ လိုအပ္သည္။


အထက္ေဖာ္ျပပါ 'Challenge Cup' သည္ ျဗိတိသွ်တုိ႔၏ လက္ထက္က ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားေသာ ေဂါက္သီး အားကစားအတြက္ ခ်ီးျမွင့္သည့္ 'Cup' မ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာ Cup အျဖစ္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မေပ်ာက္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္မူ ထုိCupသည္ လုံျခဳံမႈမရွိ၊ အႏ ၱရာယ္မ်ား ရွိေနေပရာ ၎ကုိ စတီးဘရားသား(ပုသိမ္ရုံး) မွ စာေရးႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး ဆိုသူထံအပ္ႏွံ၍ သူ႔အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ တာ၀န္ယူရသည္။


သို႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္မ်ား၏ အႏ ၱရာယ္မ်ားက ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ အဆုိပါ Cup ကို ေျမလွန္ရွာေဖြေတာ့သည္ ့ အေျခေနသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးကုိ ၾကိဳတင္ သတိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ Cup ကုိ စတီးဘရားသားပြဲစားႏွင့္ စာေရးစာခ်ီမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အ ထက္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္စီစဥ္ၾကသည္။သုိ႔ေသာ္ Cup ကုိက်ဳံေပ်ာ္ၿမဳိ႕ရွိ စတီးဘရားသားစာေရးႀကီး ဦးသန္းေဖအိမ္ရွိ ေကာက္ရုိးပုံေအာက္တြင္ လုံျခဳံစြာ၀ွက္ထားလုိက္သည္။


မည္သုိ႔ပင္ လုံျခဳံစြာ ထားရွိေစကာမူ ယင္းမွာ အခ်ိန္ပုိင္းမွ်သာ လုံျခဳံသည္ဟု ဆိုရမည္။ Cup ကို၀ွက္ထားသည့္ ေနရာသစ္အား ဂ်ပန္တုိ႔ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားၾကျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပြဲစားမ်ား၊ စာေရးစာခ်ီမ်ား အဆက္အသြယ္ျဖင့္ Cup ကုိ ဦးေမာင္ေမာင္ၾကီးထံ ျပန္ပုိ႔ဖုိ႔လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး သူ၏ေနအိမ္ျခံထဲတြင္ ေျမကုိတူး၍ ျမႈပ္ႏွံလုိက္ၾကသည္။


ထိုသုိ႔ ဂ်ပန္မ်ား အသည္းအသန္ ရွာေဖြေနခ်ိန္ ကာလအတြင္း ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးႏွင့္ သူ၏ဇနီးေဒၚသန္႔တို႔သည္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ Cup ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကင္ေပတိုင္တုိ႔၏ မၾကာခဏ ေခၚယူေမးျမန္းျခင္းကုိ ခံၾကရသည္။ ေမးျမန္းစစ္ေဆးခ်ိန္အတြင္း ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းမ်ားလည္း ခံရသည္။ ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးသည္ Cup အား ဂ်ပန္တုိ႔၏ လက္သုိ႔ေပးအပ္ရမည့္အစား အသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္မည့္ လူစားမ်ဳိးျဖစ္သည္။


အဆုိပါပစၥည္း Cup ျပန္လည္ရရွိဖုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ သူတစ္ပါး လက္ထဲမေရာက္ေစဖုိ႔ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံ ထိန္းသိမ္းႏုိင္သူကား လူတစ္ရာတြင္ တစ္ေယာက္ရွိရန္မလြယ္ေပ။ ထုိနည္းတူ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အစဥ္ အေလးထားကာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Cup သမုိင္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ Tiger Myanmar Amateur Open Golf Championship 2012 ျဖစ္ေျမာက္ေရး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသူအားလုံးကုိလည္း ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာ ျပည့္၀ေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလုိက္ပါသည္။


Tiger Myanmar Amateur Open Golf Championship 2012 - Score Result

  • Round 1 - June 5 2012
  • Round 2 - June 6 2012
  • Round 3 - June 7 2012
  • Final Round - June 8 2012


Prize Giving Agenda Tiger

Tiger Myanmar Amateur Open Golf Championship 2012
Yangon Golf Club, Yangon
June 5 - 8, 2012
Prize Giving Ceremony
Date : June 8, 2012
Time : 1:30 p.m
Venue : Yangon Golf Club
Sno. Amateur Prizes Players' Name Total Score Presented by :
  Challenge Trophy Thein Naing Soe 278 U Tay Za,
President of MGF
1 Winner Thein Naing Soe 278 Mr. Lim Yew Hoe,
MD of MBL
2 Runner up Kasidit Lepkurte (Thai) 286 BG Win Hlaing,
Patron of MGF
3 1st Runner up Arie Fauzi (Malaysia) 288
4 2nd Runner up Thiaha Aung 292
5 3rd Runner up Itthipat Buranatanyarat (Thai) 292
6 4th position Ye` Htet Aung 293
7 5th position Puk Pradittan (Thai) 296 U Zaw Min,
Vice Chairman of MGF
8 6th position Muhammad Afif (Mal) 296
9 7th position MD Nazim (BAN) 297
10 8th position Maung Maung Oo 297
 
Other Prizes
Sno. Amateur Prizes Players' Name Total Score Presented by :
  Daily Best, Day 1 Kasidit Lepkurte (Thai) 71 Mr. Lim Yew Hoe,
MD of MBL
  Daily Best, Day 2 Thein Naing Soe 68
  Daily Best, Day 3 Thein Naing Soe 66
  Daily Best, Day 4 Arie Fauzi (Malaysia) 71
* MGF : Myanmar Golf Federation
* MBL : Myanmar Brewery Ltd.