(၁) မိမိမသိေသာ ( ႏိုင္ငံၿခားသား / ၿမန္မာၿပည္သား ) သူမ်ား၏ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ မဆိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ားအား လက္ခံေၿဖဆို ၿခင္းမၿပဳရန္။( မိမိအား ခုတံုးလုပ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အၿမတ္ထုတ္ၿခင္းခံရႏိုင္သည္။ )
(၂) မိဘမ်ားအေနၿဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီႏွင့္ အတိုက္အခံ မၿပဳရ၊ ၄င္းတုိ ့၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အား လက္ခံရမည္။
(၃) မိဘမ်ားအေနၿဖင့္ၿပိဳင္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒမဲ့ ၀င္ေရာက္စြက္္ဖက္ေၿပာဆုိၿခင္းမၿပဳရ ။