(၁) မိမိမသိေသာ ( ႏိုင္ငံၿခားသား / ၿမန္မာၿပည္သား ) သူမ်ား၏ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ မဆိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ားအား လက္ခံေၿဖဆို ၿခင္းမၿပဳရန္။( မိမိအား ခုတံုးလုပ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အၿမတ္ထုတ္ၿခင္းခံရႏိုင္သည္။ )
(၂) မိဘမ်ားအေနၿဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီႏွင့္ အတိုက္အခံ မၿပဳရ၊ ၄င္းတုိ ့၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အား လက္ခံရမည္။
(၃) မိဘမ်ားအေနၿဖင့္ၿပိဳင္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒမဲ့ ၀င္ေရာက္စြက္္ဖက္ေၿပာဆုိၿခင္းမၿပဳရ ။
(၄) ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားသည္ ေဂါက္သီးအားကစားသမား တစ္ဦး လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ အခ်က္မ်ား အားသိရွိနားလည္ၿပီးၿဖစ္ရမည္ ။
(၅) ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားသည္ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ၿဖင့္ အဖြဲ ့အစည္း စိတ္ဓါတ္ အၿပည့္ ထားကာ အဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္၏ ခရီးစဥ္စီမံခ်က္အတိုင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ။
(၆) ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားသည္ မိမိသြားေရာက္ရမည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရာသီဥတု ၊ အခ်ိန္ကြာၿခား ခ်က္ ၊ အစားအေသာက္ ၊ ဓေလ့ထံုးစံ ၊ ႏိုင္ငံေရးအေၿခအေန တို ့အား ဖတ္ရွဳေလ့လာၿပီးၿဖစ္ရမည္ ။
(၇) ေဂါက္သီးအားကစားသမားမ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ကြင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားေလ့လာဖတ္ရွဳၿပီး ၿဖစ္ရမည္။ မသိေသးပါက ရွာေဖြေမးၿမန္းထားရမည္ ။
(၈) မိမိအမွတ္တမဲ့ ေဆာင္ရြက္မွ ုမ်ားသည္ မိမိအဖြဲ ့အစည္း၊ တိုင္းၿပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးတို ့၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ထိခိုက္ႏိုင္ သည္ကို ၾကိဳတင္တြက္ဆထားရမည္။