အာရွေဒသတြင္   အေပ်ာ္တမ္းေဂါက္သီးဖလား   Amateur Cup ပြဲစဥ္မ်ားအနက္   ေရွးအက်ဆုံး သည္ Challenge Cup ပင္ျဖစ္သည္။  ယင္းကို၂၀ရာစုႏွစ္အေစာပုိင္းကစတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ သမုိင္းေၾကာင္းခုိင္မာေသာ Challenge Cup ဟုလည္းဆုိရေပမည္။  ေဂါက္သီးဟူသည္  အၿမဲမျပတ္  ႀကဳိးစားေလ့လာ ေလ့က်င့္ေနရျခင္း ျဖစ္ေပရာ ေဂါက္သီးတြင္ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစဖို႔  ဘ၀ကုိပင္  ေဂါက္သီးတြင္ျမႈပ္ႏွံထားရန္ လိုအပ္သည္။