ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေက္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈႈ႕ျဖင့္ ျမန္မာ ပီဂ်ီေအ(Myanmar PGA) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တုိ႕ မွႀကီးမွဴး၍ Yangon Triple Co., Ltd ကအဓိကကူညီ ပ့ံပုိးေသာ YCDC Cup Open Golf Championship 2016 Presented by Yangon Triple ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပဲြအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ပန္လမ္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ကြင္း(ေငြေသာ္တာ)၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၃)မွ (၁၅)ရက္ အထိ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္၊ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ အမ်ဳိးသား (Handicap 0-12) အဆင့္ ၿပိဳင္ပဲြတုိ႕ပါ၀င္ၿပီး၊(R&A Rules Limited) ၏ေဂါက္စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ကြင္းေဒသႏၱရ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ ေရးဆြဲ၍က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္ေဂါက္သီး အားကစား သမားမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၁၁)ရက္ေန႕မြန္းတဲ့(၁၂)နာရီေနာက္ဆုံးထား၍ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေၾကးႏွင့္အတူအမည္ စာရင္း ေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ အမ်ဳိးသားၿပိဳင္ပဲြအတြက္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ဦးေရ (၉၆)ဦး သာကန္႕သတ္လက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းမ်ားအား ဖုန္းအမွတ္ (၀၉-၂၀၃၇၆၇၁၊ ၀၉၄၉၁၀၂၀၀၉၊ ၀၉ ၂၅၄၇၂၅၀၈၁) ျမန္မာေဂါက္သီးရိုက္ေလ့က်င့္ေရးကြင္း၊ ဥကၠလာလမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္ လမ္းေထာင့္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႕သုိ႕ႀကိဳတင္ စာရင္ေပးသြင္းရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ Official Practice Round အား ဇန္န၀ါရီ (၁၁) ရက္ေန႕ႏွင့္ (၁၂) ရက္ေန႔၊ ေန႔တ၀က္အထိခြင့္ျပဳထားမည္ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေၾကးေငြ အေနျဖင့္က်ပ္(၂၀,၀၀၀) ျဖစ္ၿပီး၊ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ေၾကး ေပးသြင္းရန္ ေနာက္က်ေသာကစား သမားမ်ားအား ၿပိဳင္ပဲြ အတြဲဇယားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းသိရရွိသည္။